LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W KRAKOWIE (RUSZCZA)

Sygn.akt Km 2367/18
Kraków, dnia 2019-09-24r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Paweł Grzybowski mający siedzibę przy os. Wandy 21 w Krakowie zawiadamia, na podstawie art. 867 § 2 kpc w zw. z art. 1013 6§ 1 kpc., że w dniu
14 listopada 2019 roku godz. 11:00 w Kancelarii Komornika przy Os. Wandy 21 w Krakowie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej o numerze działki: 24/9, położonej w Krakowie, obręb ewidencyjny nr 24, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00434526/9,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę …………………………………………………………………………………… 16.948,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę…………….12.711,00zł.

Nieruchomość można oglądać w dniu 31 października 2019 roku w godz. 11:00 – 11:30, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu codziennie w godzinach pracy kancelarii komornika.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania……………………………………………………………………………………………………………………………….1.694,80zł.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00zł., obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00zł., przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12.00 dnia następnego (art. 871 kpc w zw. z art. 10136§1 kpc.)

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Paweł Grzybowski