[21.02.2023] Licytacja – działka Morsko gm. Koszyce

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie
Paweł Grzybowski
Kancelaria Komornicza nr VII
31-906 Kraków
os. Wandy 21
przyjęcia stron – wtorek godz. 8.00-11.00 oraz 14.00-17.00 telefon: (12) 686 00 62 -wtorek godz.8.00-17.00, w dni pozostałe w godz. 8.00-9.00


Sygn.akt Km 1734/18
Kraków, dnia 2022-12-27r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Paweł Grzybowski Kancelaria Komornicza nr VII mający siedzibę przy os. Wandy 21 w Krakowie zawiadamia, na podstawie art. 867 § 2 kpc w zw.
z art. 1013 6§ 1 kpc., że w dniu 21.02.2023r. godz. 13:30 w Kancelarii Komornika przy Os. Wandy 21
w Krakowie odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w trybie uproszczonym

nieruchomości gruntowej, a to działek oznaczonych nr 31,40,45,60 położonych w miejscowości Morsko, w gminie Koszyce, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa- Nowej Huty V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1H/00030895/6

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę …………………………………………………………………………………………. 7 977,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę…………………. 5 982,75 zł

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. tj.
7 98,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Przystępujący do licytacji może złożyć rękojmię również na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki SA nr 61124047191111001031320129. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość której dotyczy wpłata rękojmi.

Nabywca obowiązany jest zapłacić ceną nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.
Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc.)

Nieruchomość można oglądać w dniu 14.02.2023r. w godz. 12:30- 13:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 (we wtorki do 17:00).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Paweł Grzybowski