[28.12.2022] Km 2818/18, Km 1684/20, Km 2105/20 – obwieszczenie – opis i oszacowanie nieruchomości

Sygn.akt Km 2818/18, Km 1684/20, Km 2105/20
Kraków, dnia 2022-11-08r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Paweł Grzybowski zawiadamia, że na wniosek wierzyciela Wspólnota Mieszkaniowa Budynku os. Albertyńskie 28 w Krakowie

przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości, a to: udziałów nr 2 i 4 w wysokości: 1/6 oraz 2/6 przysługujących dłużnikowi Marek Pobiega oraz udziałów nr 3 i 5 w wysokości: 1/6 oraz 2/6 przysługujących dłużnikowi Barbarze Filek, w nieruchomości lokalowej opisanej w księdze wieczystej nr KR1P/00157317/5 prowadzonej przez Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 28.12.2022r. o godz. 12.00 Kancelarii Komornika przy Osiedlu Wandy 21 w Krakowie.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Komornik Sądowy

Paweł Grzybowski