[28.12.2022] Km 2704/18 – obwieszczenie – opis i oszacowanie nieruchomości

Sygn.akt Km 2704/18
Kraków, dnia 2022-11-08r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Paweł Grzybowski zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: Zabiegała Gabriela przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości w postaci:
udziału w wysokości: 3/4 (stanowiący wspólność ustawową majątkową małżeńską) przysługujący dłużnikom: Pieterek Jacek i Pieterek Edyta) oraz udziału w wysokości 1/4  przysługującego dłużnikowi: Pieterek Edyta, w działce ewidencyjnej nr 91/3 położonej w Sokołowicach, pow. proszowicki, gmina Koszyce, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1H/00040513/8.

Protokół opisu i oszacowania wraz z operatem szacunkowym wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 28 grudnia 2022 roku o godzinie 13:00 w Kancelarii Komornika przy Osiedlu Wandy 21 w Krakowie.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Komornik Sądowy

Paweł Grzybowski