[28.12.2022] Km 2249/21 – obwieszczenie – opis i oszacowanie nieruchomości

Sygn.akt Km 2249/21
Kraków, dnia 2022-11-08r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Paweł Grzybowski zawiadamia, że na wniosek wierzyciela Hynek Beata i Hynek Krzysztof

przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomościa, a to udziału w prawie własności (na zasadzie wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej), oznaczony numerem 1 w wysokości 1/10 w części lokalu niemieszkalnego, oznaczonego numerem U1 położonego w budynku nr 11 na Osiedlu Uroczym w Krakowie, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr: KR1P/00433022/9, należącej do dłużników Krzan Jolanta i Krzan Andrzej.

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 28.12.2022r. o godz. 12.30 Kancelarii Komornika przy Osiedlu Wandy 21 w Krakowie.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Komornik Sądowy

Paweł Grzybowski