[16.09.2021] I licytacja lokalu mieszkalnego, Kraków, ul Okulickiego

Sygn.akt Km 645/13, Km 1412/12, Km 1203/15, Km 3961/15, Km 103/19, Km 646/19, Km 887/19, Km 378/20
Kraków, dnia 2021-07-19r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Paweł Grzybowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16 września 2021r. o godz. 13:30 sala C-116 Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Wydział I Cywilny, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 18 położonego w budynku nr 51, znajdującego się w Krakowie przy ulicy Leopolda Okulickiego, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00462640/9.

Lokal zlokalizowany na II kondygnacji (I piętro), o powierzchni użytkowej: 60,60 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki wspólnej z WC oraz holu. Lokal posiada balkon. Z lokalem związane są następujące prawa: 1. Udział związany z własnością lokalu wynoszący 6060/1452990 cz. – wielkość udziału w nieruchomości wspólnej (objętej KW nr KR1P / 00264335 / 0), którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali; 2. Nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oznaczonego nr 18 zlokalizowanego w garażu podziemn3nn budynku nr 51 położonego przy ul. Okulickiego
w Krakowie (obj. KW 264335/0) na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu mieszkalnego nr 18 obj. KW KRlP/00462640/0 znajdującego się w budynku nr 51 przy ul. Okulickiego w Krakowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę …………………………………………………………………………………………492.000,00zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę……………………….369.000,00zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 49.200,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Przystępujący do licytacji może złożyć rękojmię również na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki SA nr 61124047191111001031320129. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 02.09.2021 roku w godz. 10:00 – 10:30 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 (we wtorki do 17:00) do dnia 03.09.2021 roku; po tej dacie akta zostaną przedłożone do Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.