[15.09.2021] II licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, Kościelec, gm. Proszowice

Sygn.akt Km 60/16
Kraków, dnia 2021-07-14r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Paweł Grzybowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15 września 2021r. o godzinie 09:10 w sali nr C-107 Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty, Wydział I Cywilny odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kościelec, gm. Proszowice o numerze działki 380/2, o pow. 2,4127ha, objętej księgą wieczystą o numerze KR1H/00015463/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach. Na działce usytuowana jest zabudowa obejmująca dwa budynki mieszkalne nr 20 oraz 20a, dwa garaże murowane, murowaną suszarnię, stodołę drewnianą, stajnię murowaną wraz z piwnicą kopaną.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę …………………………………………………………………………………….720.000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwotę………………….. 480.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 72.000,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Przystępujący do licytacji może złożyć rękojmię również na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki SA nr 61124047191111001031320129. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 01.09.2021r. w godz. 11:00 – 11:30 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 (we wtorki do godz. 17:00) do dnia 03.09.2021r. Po tej dacie akta zostaną przedłożone do Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.