[07.09.2021] Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, Kraków os. Tysiąclecia

Sygn.akt Km 4005/13 i inne
Kraków, dnia 2021-07-12r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Paweł Grzybowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07 września 2021r. o godz. 09:30 w sali nr E-304 Sądu Rejonowego w dla Krakowa – Nowej Huty odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o numerze 38 położonego
w budynku numer 62 przy Osiedlu Tysiąclecia w Krakowie, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00431950/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę ………………………………………………………………………………….. 377.455,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę………….. 283.091,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 37.745,50zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Przystępujący do licytacji może złożyć rękojmię również na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki SA nr 61124047191111001031320129. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 24.08.2021r. w godz. 12:00 – 12:30 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 (we wtorki do godz. 17:00) do dnia 27.08.2021r. Po tej dacie akta zostaną przedłożone do Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.