[08.02.2021] I Licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej – Więckowice, powiat proszowicki

Sygn.akt Km 3449/15, Km 749/19
Kraków, dnia 2020-12-21r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Paweł Grzybowski Kancelaria Komornicza nr VII zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 8 lutego 2021r.
o godzinie 10:00 w sali nr C-108 Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty I Wydział Cywilny odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 222/2, położonej w obrębie 0026, Więckowice, w powiecie proszowickim, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1H/00034894/7

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę ……………………………………………………………………………………….. 173.290,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę………………..129.967,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 17.329,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Przystępujący do licytacji może złożyć rękojmię również na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki SA nr 61124047191111001031320129. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 25.01.2021r. w godz. 10:00 – 10:30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 (we wtorki do 17:00) do dnia 29.01.2021r., po tym terminie- akta będą w Sądzie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.