[01.02.2021] I Licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej – Kuchary, gm. Nowe Brzesko


Sygn.akt Km 3904/14
Kraków, dnia 2020-12-08r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Paweł Grzybowski Kancelaria Komornicza nr VII, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 1 lutego 2021r. o godzinie 13:30 w sali nr C-107 Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty, Wydział I Cywilny odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej (w postaci udziałów nr 1 i nr 2), oznaczonej numerem działki: 117/1, o pow. 0,50ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Kuchary, gm. Nowe Brzesko, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
z siedzibą w Proszowicach prowadzi księgę wieczystą objętą nr: KR1H/00034261/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę ……………………………………………………………………………………….272.767,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę………………………204.575,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 27.276,70zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Przystępujący do licytacji może złożyć rękojmię również na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki SA nr 61124047191111001031320129. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 18.01.2021r. w godz. 10:00 – 10:30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 (we wtorki do 17:00) do dnia 22.01.2021r., po tym terminie- akta będą w Sądzie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.