[7.12.2020r.] Licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

Sygn.akt Km 4628/17
Kraków, dnia 2020-10-12r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Paweł Grzybowski Kancelaria Komornicza nr VII zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7.12.2020r. o godzinie 9:30 w sali nr C-112 Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość- lokalu niemieszkalnego oznaczonego nr 7, położonego w budynku nr 29 przy ul. Szybkiej w Krakowie, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza
w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00526543/6;
z nieruchomością związany jest udział w wysokości: 4400/48120 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (numer księgi wieczystej, z której wyodrębniono lokal: KR1P/00135013/4).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę ………………………………………………………………………………………136.055,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę……………………..102.041,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 13.605,50 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Przystępujący do licytacji może złożyć rękojmię również na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki SA nr 61124047191111001031320129. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 23.11.2020r. w godz. 11:00 – 11:30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 (we wtorki do 17:00) do dnia 24.11.2020r., po tym terminie- akta będą w Sądzie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Paweł Grzybowski